+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Příprava předškoláků

Další ínspiraci pro činnosti s předškoláky jsme vložili na sdílený disk. Přihlašovací údaje pošleme na požádání rodičům dětí docházejících do MŠ.

 

Podpora předčtenářské gramotnosti pro děti předškolního věku

V naší mateřské škole cíleně připravujeme předškoláky před vstupem do základní školy prostřednictvím Metody dobrého startu a Hláskáře (Trénink jazykových schopností - fonematické uvědomování)

Metoda dobrého startu (MDS)

Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami rozvoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. MDS má však velmi dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí, s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti.

MDS je metodou motoricko - akusticko - optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově - sluchová a pohybově - sluchově - zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru.

MDS u dětí rozvíjíme:

 

Hláskář – Trénink jazykových schopností podle Elkonina

„Když se předškoláka zeptáme, které slovo je delší, zda slovo had nebo slovo žížala, odpoví had.“

Trénink fonematického uvědomování se skládá ze 4 témat rozpracovaných do 33lekcí, kdy děti formou hry v krajině slov a hlásek získávají představu o slově jako formě, která nese význam a naučí se orientovat v hláskové struktuře slova. Potom budou umět dobře číst a psát. Při učení děti provází pohádkové postavy – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Toto učení rozvíjí u dětí pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti si upevňují spolupráci ve skupině, dvojicích, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají. Jsou zde zařazeny úkoly s „chytáky“ označované jako „past“, což přispívá ke vnímavosti a kritickému myšlení.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi a ne naopak, kdy se děti učí jednotlivé hlásky, které jsou zrovna v učebnici a vnímají pouze význam slova bez pochopení jeho zvukové stavby. Pochopení zvukové stavby slova pomáhá dětem při čtení a psaní přirozenou cestou, působí tak preventivně proti možnému selhání ve škole a u dětí, které mají vývojovou poruchu učení (dyslexie, dysortografie).

Systematický trénink těchto fonematických schopností se významně podílí na tzv. předčtenářské dovednosti.

 

Než půjdu do školy

Předškoláky kromě mnoha možností přípravym kterými předškoláky připravujeme pro vstup do základního vzdělávání, nabízíme jim také ucelenou přípravu pomocí pracovního sešitu, který rozvíjí děti v kognitivních oblastech.

 

CO MÁ UMĚT PŘEDŠKOLÁK? MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ VYDALO NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ PRO RODIČE:

 

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

4.Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

5.Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

6. Dítě by mělozvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 


8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 

10.Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.