+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

ukončené

DIGITALIZACE 2022

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace obdržela částku 
32 800,00 Kč.

 

 

 

OP VVV Šablony III. 2020 - 2021

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2020 - 2021

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony III. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Šablona III - Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017790

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt  umožňuje  personální posílení o školní asistentku v mateřské škole zejména pro děti ohrožené školním neúspěchem. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Škola díky projektu získá finanční prostředky ve výši 268452,-Kč, které může využít dle schváleného projektu na personální zajištění školní asistentky a projektové vzdělávání. Školní asistentka bude poskytovat větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy dle individuálních potřeb dětí. Projektové vzdělávání,
které bude škola prostřednictvím projetu Šablona III. rozvíjet klade důraz na aktivizační
a kreativní metody vzdělávání a na praktickou využitelnost poznatků, zahrnuje metody kooperativního učení, vede k samostatnosti a rozvoji kritického myšlení dětí.

Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt „Šablona III - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Projekt Zahrada poznání 2020 - 2021

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Akceptační číslo projektu:190700459

Celkové způsobilé výdaje projektu, na který byla poskytnuta podpora 244553,10 Kč

Výše dotace ze SFŽP ČR: 207870,13 Kč, 85%

Realizaze projektu 1.7.2020 - 31.8.2021

Předmětem podpory je doplnění prvků do stávající přírodní zahrady v areálu MŠ Čeladenská beruška. Součástí
projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci
realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 926 m2. Realizací projektu dojde ke snížení environmentálního rizika a rozvoji systému jeho řízení.

 

 

 

 

 

Zřízení nákladního výtahu 2021

ČÍSLO PROJEKTU 190700459

Projekt byl spolufinancován v rámci Programu rozvoje venkova a za podpory Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy

VÝŠE DOTACE 394.315,- Kč

CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 715.693,- Kč

CÍL PROJEKTU Cílem projektu je vybudování jídelního, nákladního výtahu.

 

PŘÍNOS PROJEKTU

Budova mateřské školy byla přestavěna z původního zdravotního střediska pro akutní potřebu umístění dětí občanů Čeladné do předškolního vzdělávání. Při rekonstrukci se však nepamatovalo na všechny potřeby a důsledky provozu zařízení předškolního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že v MŠ pracují pouze ženy, které musí denně přenášet těžká horká jídla, várnice a materiál do skladu, který je v 1. patře, je výtah nezbytnou nutností. Vybudování jídelního výtahu je důležité z hlediska bezpečnosti i příznivých pracovních podmínek. Výtah bude sloužit pro každodenní přesun jídla, nápojů a příležitostný přesun materiálů a zásob.

 

 

      

 

 

 

      

 

Projekt Cesta 2017 - 2021

NÁZEV PROJEKTU

CESTA

ČÍSLO PROJEKTU

reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

  1. 1. 2017 – 30. 6. 2021

CÍL PROJEKTU

Projekt CESTA se zaměřuje na zvýšení počtu pedagogů MŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, kteří budou schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.

PŘÍNOS PROJEKTU

Zákon o pedagogických pracovnících hovoří o povinnosti dalšího vzdělávání pedagogů. Tento projekt významně napomáhá k naplnění této povinnosti.

Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.

V rámci projektu budou hrazeny náklady na vzdělávání pedagogů a refundace platů. Škola má tak z projektu garantovány finanční prostředky, kterými pokryje náhradu platu za zaměstnance, který se vzdělává. Zároveň ušetří prostředky za další vzdělávání pedagogických pracovníků v objemu 896 hodin v průběhu 4let za všechny přihlášené pedagogy. Koordinátor projektu vyčíslil finanční hodnotu vzdělávacích akcí na 50000,-Kč za každého vzdělávaného pedagoga, přičemž škola přihlásila do projektu všechny 4 pedagogické pracovníky.

 

Projekt Učíme se spolu 2017 - 2021

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000546

 

Doba trvání projektu od 11-12/2016 do 3/2021

 

Projekt řešil připravenost pedagogů k realizaci individualizovaného vzdělávání pro usnadnění přechodu dětí na zš a prevenci školní neúspěšnosti části žákovské populace.

 

V projektu vznikla síť 15 center, která pozitivně ovlivňovala podmínky pro individualizaci v mš daného území a MŠ Čeladenská beruška se stala jedním z nich.
Další informace o projektu naleznete na https://sites.google.com/a/sbscr.cz/ucimesespolu/home a v přiložených dokumentach.

 

Centrum kolegiální podpory v MŠ Čeladenská beruška navštívilo po dobu trvání projektu přes 500 účastníků na aktivech, které jsme pořádali.

 

 

OP VVV Šablony II.  2018 - 2020

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2018 - 2020

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony II. pro MŠ a ZŠ. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008872

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu- školního asistenta mateřským školám. Aktivity umožňují vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. Dalším cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí. Dalším cílem je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.

Cílové skupiny projektu jsou děti v předškolním vzdělávání a pedagogičtí pracovníci školy.

Projekt „Šablona II - Zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 Odkaz na ESI fondy: http://www.strukturalni-fondy.cz

Odkaz na OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

 

Projekt Zahrada v přírodním stylu 2014 - 2019

akc. č. 14204473

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie a to prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního rozpočtu v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

V rámci projektu došlo k vytvoření dětské zahrady v přírodním stylu při mateřské škole Čeladenská beruška.

 

Učíme se, tvoříme a hrajeme si venku 2018 - 2019

Projekt Učíme se, tvoříme a hrajeme si venku koordinuje Moravskoslezský kraj, který je také poskytovatelem dotace ve výši 70000,- Kč

kód programu ŽPZ/06/2018, evidenční číslo MSK 160179/2018

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU do 15. 12. 2019

CÍL PROJEKTU Cílem projektu je rozvoj kompetencí dětí přirozeným dětským způsobem ve venkovním prostředí

PŘÍNOS PROJEKTU

Projekt naplněním svého účelu doplní celkové environmentální zaměření školy a dětem přinese radost z poznání. Vzhledem k tomu, že je škola jedním z aktérů vzdělávání v obci, propojíme školy vzájemně a uspořádáme zahradní slavnost, na kterou pozveme také děti z druhé mateřské školy v obci a děti z družiny základní školy. Nové vybavení budeme prezentovat také rodičům dětí mateřské školy, kteří se již v této době aktivně podílí na ekologické výchově dětí. Společně s námi pomáhají naplňovat principy Ekoškoly, účastní se úklidových akcí, které jako škola v obci pořádáme a pomáhají nám zajišťovat údržbu zahrady. Rodiče zároveň vítají a podporují environmentální aktivity dětí. Takto připravené prostředí bude umožňovat rozšíření vzdělávací nabídky do venkovních prostor a dětem přinese další možnosti, jak poznávat svět a rozvíjet se.

 

 

Měníme školu s IKEA 2018

NÁZEV PROJEKTU

Měníme školu s IKEA, Naše odpady do vaší zahrady

ČÍSLO PROJEKTU

Bez čísla

KOORDINÁTOR PROJEKTU

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU

Do 17. 5. 2019

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je zvětšit velikost kompostů a nabídnout jeho použití lidem z okolí

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro děti – aktivní zapojení, přivedení k informacím

Pro školu – funkční, dostatečně velký kompost, který využijeme pro potřeby školy

Pro místní komunitu, okolí – aktivní zapojení, využití hotového kompostu pro vlastní využití

Pro přírodu – nashromážděný biologický odpad se využije v místě, kde vznikl, neskončí v popelnici pro směsný odpad a nebude se musit vozit autem do sběrného dvora

Nashromážděný biologický odpad se využije v místě, kde vznikl, neskončí v popelnici
pro směsný odpad a nebude se musit vozit autem do sběrného dvora. To, že se projekt vydařil a bude mít přínos pro životní prostředí zjistíme tak, že se kompost bude neustále postupně plnit a vyprazdňovat a sloužit škole i lidem z okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadace ČEZ 2018

V grantovém řízení Podpora regionů 2018 Nadace ČEZ jsme v rámci projektu "Pro vzpomínky" získali 47637,-Kč, za které jsme pořídili notebook a kvalitní fotoaparát s příslušenstvím, díky kterým můžeme zpracovávat a uchovávat fotografie do vzpomínkových alb dětí, které navštěvují mateřskou školu. Tuto techniku využíváme také pro prezentaci školy. Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu!

 

 

 

 

OP VVV  Šablony I. 2016 - 2018

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2016 - 2018

Mateřská škola Čeladenská beruška, p.o. využila výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a předložila projektovou žádost řídícímu orgánu operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) k výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušovaného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Na základě této žádosti byl schválen projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001450

Cílem projektu je zvýšení kvality  předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt umožňuje  personální posílení o chůvy v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí.

Cílové skupiny projektu jsou děti navštěvující mateřskou školu, které budou ovlivněny personální podporou a rodiče dětí navštěvující mateřskou školu, kteří se budou aktivně účastnit odborně zaměřených tematických setkávání v mateřské škole.

Projekt „Předškolní vzdělávání v MŠ Čeladenská beruška“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt Menu pro změnu 2015

Přemýšlíte o tom, jak souvisí jídlo na vašem talíři s okolním světem? Zajímá vás, jestli je možné jíst zodpovědně? Myslíte si, že by si podobné otázky mohli klást i vaši kolegové, žáci nebo jejich rodiče? Věříte, že každý z nás může udělat malý krůček k zodpovědnější spotřebě jídla?

Pak je tu pro vás nové téma programu Ekoškola – téma Zodpovědná spotřeba potravin.

Nové téma připravujeme pro Ekoškoly v rámci tříletého mezinárodního projektu Eat Responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond.

Hlavním nositelem projektu, který vznikl v rámci Evropského roku rozvoje 2015, je analytické centrum Glopolis. TEREZA, vzdělávací centrum je partnerem projektu spolu s dalšími organizacemi z 8 nových členských zemí EU (Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

Aktuality a výstupy z projektu najdete na webu www.menuprozmenu.cz a facebookové stránce Menu pro změnu.

Cílem projektu je rozvíjet společný program zaměřený na udržitelnou spotřebu jídla a připravit téma Zodpovědné spotřeby potravin pro školy v programu Ekoškola.

Projekt

V loňském roce se do projektu zapojilo celkem 11 pilotních škol, které testovaly navrženou metodiku Menu pro změnu, 7 kroků k zodpovědné spotřebě jídla a věnuje se šesti podtématům Zodpovědné spotřeby jídla - Agrobiodiverzitě, Spotřebě masa, Sezónním a místním potravinám, Bio a fair-trade potravinám, Plýtvání, Průmyslově zpracovaným potravinám a palmovému oleji.

Letos se do projektu zapojilo celkem 45 Ekoškol, které v rámci školního roku projdou všemi 7 kroky zodpovědné spotřeby potravin podle čerstvě vydané příručky 7 kroků k zodpovědné spotřebě potravin. Na podzim Ekotýmy zapojených škol provádějí analýzu školní jídelny, bufetu i dotazníková šetření v rodinách žáků. Na základě výsledků Analýzy si stanoví cíle a naplánují aktivity na celý školní rok. Součástí jejich Plánů činností jsou i Akční dny, kde budou s vybraným tématem seznamovat nejen školu, ale i širší veřejnost.

Zapojeným školám poskytujeme finanční prostředky na podporu realizace jejich aktivit v rámci projektu.

Podívejte se, co školy v rámci projektu dělají. Na webu Ekoškoly postupně přibývají nové příklady dobré praxe http://www.ekoskola.cz/menu-pro-zmenu.html Spirála 2014 - 2015

 Projekt reaguje na potřebu pružně a permanentně vzdělávat pedagogy škol v oblasti kurikulární reformy ve 4 daktivitách, a to:
KA 1 –  učitel lektor – mentor
KA 2 –  podpora rozvoje  učitelů MŠ v oblasti polytechnické výchovy
KA 3 – osobnostní a sociální rozvoj učitele
KA 4 – tuzemské a zahraniční stáže
Cestu k naplnění uvedených cílů vnímáme ve spirále, a to od osobnostního rozvoje učitele přes rozvoj pedagogických dovedností až k roli mentora. Těžiště projektu je pak ve společném vzdělávání -společném učení se-společné reflexi. Plánované aktivity zahrnují vzděl. programy, exkurze, tuzemské a zahraniční stáže v MŠ, vzájemné učení se, tvorbu a sdílení metodik pod vedením mentorů, konzultace. Cílovou skupinu tvoří pedagogové MŠ a ZŠ z 10 krajů ČR v počtu cca 1779 podpořených. V projektu budou vytvořeny a odpilotovány nástroje potřebné k rozvoji dovedností kvality práce učitele. Aktivity realizuje žadatel ve spolupráci s finančním partnerem.

 

Mateřinky na stážích 2014 - 2015

Mateřská škola Čeladenská beruška, příspěvková organizace, se podílí na realizaci projektu č. CZ.1.07/1.3.00/48.0122 s názvem „Mateřinky na stážích – výměna zkušeností mezi učitelkami mateřských škol“. V tomto projektu vystupuje jako partner s finančním příspěvkem.

Doba realizace projektu: 1.6.2014 – 30.6.2015

Hlavním cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit další profesní vzdělání učitelů mateřských škol a jejich vedoucích pracovníků. Těžištěm projektu je vytvoření komplexního systému pravidelných (tuzemských i zahraničních) stáží a workshopů učitelů MŠ, které mají svá specifická zaměření. Prostřednictvím pozorování, náslechu a zapojení se do aktivního vzdělávacího procesu jiné MŠ, získají zkušenosti, které budou moci využít při další práci s dětmi a budou je také moci předat kolegům na svém pracovišti. V rámci stáží budou učitelé MŠ seznámeny se zaměřením hostujících MŠ, kde budou také cíleně zapojeny do práce s dětmi. Součástí stáží budou i semináře, kde se budou stážisti učit pracovat s pomůckami, které školka využívá při práci. Po ukončení stáží zpracují učitelky MŠ závěrečnou zprávu ze stáže a výukový materiál (tzv. Myšlenkář), který bude obsahovat metody práce s dětmi, náměty, hry a pracovní listy.

Přehled klíčových aktivit projektu:

Klíčová aktivita č.1: Příprava a realizace tuzemských stáží

Klíčová aktivita č.2: Příprava a realizace zahraničních stáží u spolupracujících subjektů

Klíčová aktivita č.3: Příprava a realizace společných workshopů

Klíčová aktivita č.4: Hodnocení a předávání zkušeností z absolvovaných stáží

 

Nadace OKD 2010 - 2013

Nadace OKD se rozhodla finančně podpořit náš projekt na úpravu školní zahrady – přeměnu na přírodní učebnu, čehož si velmi ceníme

Celé to začalo jarním úklidem školní zahrady ( a závěrečnou odměnou, v podobě hromadného opékání párků), za což patří obrovské díky všem zúčastněným rodičům – a že jich bylo!

 

Logopedická podpora 2014

V rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ jsme v roce 2014 uspořádali pohádkové představení dětí pro rodiče, a to jsme ještě dále zopakovali pro místní seniory. Příběh byl realizován podle Příběhu kocourka Modroočka a celá školka tím žila už dva měsíce dopředu. Hudbu a mluvené slovo provázel pohyb, děti měly své masky a své role zvládaly bravurně. Představení bylo pojato tak, aby se realizovaly všechny děti. Z projektu jsme pořídili výtvarný materiál, masky, kostýmy.

Další aktivitou v rámci RP bylo čtení pohádek rodiči, což se nám vydařilo a mnoho dětí mohlo zažít ten úžasný pocit, že zrovna jeho maminka (tatínek) čtou pohádku všem kamarádům ze třídy. Dokonce se nám podařilo motivovat i dva seniory z místního klubu a ti nás navštívili také, aby dětem zpříjemnili polední klid. Aktivita probíhala dva měsíce a i poté se nám hlásili rodiče, kteří měli zájem přečíst pohádku dětem.

Rodiče s dětmi měli možnost vypůjčit si hračky a pomůcky rozvíjející slovní zásobu a k dispozici je i knihovna pro rodiče, kde si mohou vybrat z kvalitní literatury.

V rámci programu jsme vybavili třídy řadou pomůcek podporujících rozvoj slovní zásoby, ať už se jednalo demonstrační obrázky, či společenské hry (pexetria, pexesa, společenské hry motorické labyrinty, domina, kvarteta, sadu demonstračních obrázků, didaktické hry rozvíjející zrakové a sluchové vnímání, obrázky pro rozvoj slovní zásoby)

V neposlední řadě jsme zajistili, aby se všichni předškoláci mohli zúčastnit programu Metoda dobrého startu, který od září začal probíhat. Lektorka programu byla proškolena přímo paní PhDr. Janou Swierkoszovou, autorkou MDS. V rámci RP jim byly pořízeny pracovní listy, zakoupili jsme také polštářky pro MDS a ozvučná dřívka pro rozvoj rytmizace a sluchového vnímání.

 

Informatorium 2010 - 2013

Během 3 let se pedagogové zúčastnili mnoha seminářů, na kterých neprve rozvíjeli svou osobnost a pak se učili předávat nově nabyté zkušenosti dětem, ale i kolegyním z jiných mateřských škol. Zvyšovali  a prohlubovali tím svou profesionalitu. 

 

Během 3 let se pedagogové zúčastnili mnoha seminářů, na kterých neprve rozvíjeli svou osobnost a pak se učili předávat nově nabyté zkušenosti dětem, ale i kolegyním z jiných mateřských škol. Zvyšovali a prohlubovali tím svou profesionalitu.

Projekt vede ke změně vzdělávacích strategií a přístupů k osobnosti dítěte předškolního věku v souladu se záměry kurikulární reformy a RVP PV. Je určen pedagogickým pracovníkům MŠ krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. Prohlubuje jejich profesionalitu, poskytuje podporu implementace ŠVP.

Pedagogové se zúčastní komplexního systémového vzdělávání pro MŠ, které povede k podpoře implementace ŠV, a které vychází rovněž z jejich vlastních potřeb.

Zaměření projektu na rozvoj diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů podporuje individualizaci práce s dětmi v MŠ, vede pedagoga k tomu, aby jeho vzdělávací činnost vycházela z  pedagogické analýzy, z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Tyto bude nejen sledovat, ale i plánovat, realizovat přípravou podnětného prostředí, volbou vhodných metod a forem práce, a vyhodnocovat.

Pedagogové budou připraveni realizovat dle svých ŠVP takový vzdělávací obsah, který bude u dětí rozvíjet žádoucí návyky, dovednosti, schopnosti, cíleně podpoří osvojování základních klíčových kompetencí jako předpokladu pro celoživotní vzdělávání i úspěšný start dětí ve škole. Budou schopni inovovat svůj vlastní ŠVP.

V projektu budou odpilotovány a následně šířeny vzdělávací programy na posílení diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů MŠ, které se odrazí ve zvýšené kvalitě jejich výchovně vzdělávací činnosti.

Pedagogové se naučí rozpoznávat věkové i individuální zvláštnosti dětí a zpracovávat je ve formě individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí intelektově nadaných.

Projekt zajišťuje dostatečný prostor pro učení se navzájem, výměnu zkušeností mezi pedagogy v rámci náslechů, letních škol, exkurzí.

Aktivním tvořivým pedagogům bude dán prostor pro předávání svých zkušeností, nejlepší pak vytvoří základ pro síť tvořivých pedagogů ve všech 4 krajích.

Pedagogům bude poskytována zpětná vazba o míře zvládání cílů vzdělávacího programu, supervize a metodická pomoc, která napomůže zavádění získaných znalostí do praxe.

 

 

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.