+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Začít spolu

O PROGRAMU ZAČÍT SPOLU


Začít spolu je velmi propracovaný vzdělávací systém, který je vhodný pro každé dítě. Vychází z konstruktivistického pojetí vzdělávání, staví na humanistických a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném uplatňování pedagogického principu zaměřeného na dítě (pedocentrismus).

V ČR působí Začít spolu od roku 1994 a od roku 2004 je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dosahuje vynikajících výsledků.

Je zpracován na základě poznatků o fungování dětského mozku… (víte, že do věku 6let se utváří 85% osobnosti?)

 

K ČEMU VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU SMĚŘUJE, CO DÍTĚTI NABÍDNE: 

 

JAK TOHO DOSÁHNEME?

 

CO K TOMU VYUŽÍVÁME?

 

CÍLE A PRINCIPY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU:

 

DĚTI JSOU PODPOROVÁNY V TĚCHTO SCHOPNOSTECH:

 

HLAVNÍ PRINCIPY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU:

A)  Prostředí třídy


B)  Individuální přístup ke každému dítěti

V programu Začít spolu je individuální přístup realizován dvěma základními prostředky:

Pozorování a plánování pak vytvářejí předpoklad k tomu, aby se individuální přístup projevil ve všech oblastech života třídy, v jejím uspořádání, vzhledu, v denním rozvrhu činností dětí, v nabídce materiálů, v přístupu k dětem a komunikaci s nimi, v hodnocení výsledků, ve spolupráci s rodinou. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Denní řád  je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.


C)  Integrované učení hrou

Podstata integrovaného učení spočívá v tom, abychom spolu s dětmi ve školce vytvořili prostředí, kdy při jedné přirozené činnosti či hře, může dítě rozvíjet všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti.
Cílem pak je, abychom umožnili dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří jeden celek.
Obsah vzdělávání není rozdělen na jednotlivé výchovné složky s vědomím, že předškolní vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte v jeho rozvoji.
 

D)  Aktivní účast rodiny

Program Začít spolu vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli.
Proto je důležité nabídnout rodinám dětí možnost spoluúčasti při výchově v MŠ a také je při ní povzbuzovat – přičemž podstatná část kontaktů mezi školou a rodinou bude neformálního charakteru. Spoluúčast rodičů v programu může probíhat mnoha způsoby. Jsou jimi například:

Celý program Začít spolu je koncipován na základě vzájemné tolerance, děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu, odolnosti vůči stresům a zdraví škodlivým vlivům, které mohou vést ke zneužívání a závislosti na návykové látky.

 

POPIS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Ve svých výchozích principech v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými vzdělávacími postupy, k nimiž se zejména evropská pedagogika dopracovala v průběhu svého vývoje:

 

Pedagogická koncepce Marie Montessori

 

Daltonský plán
(Helena Parkhurstová)

 

John Dewey

 

Osobnostně rozvíjející model C. Rogerse

 

Poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažených v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera atp.                                          

 

V oblasti spolupráce s rodinou vychází Začít spolu z amerického programu

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.