+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

COVID-19

v současnosti jsou všechna opatření zrušena

 

 

AKTUALIZACE K 14. 3. 2022

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.
Od 14.3.2022 tedy platí, že
• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
• pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.
Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.
Zároveň si dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.

Předchozí stanoviska a metodická doporučení ponecháváme umístěna na https://www.edu.cz/balicek-informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/ jako informativní.
Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách postupuje vedení škol v souladu s § 29 školského zákona.
MŠMT, 11. 3. 2022

AKTUALIZACE K 9. 7. 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 ZDE.
Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také dětí, žáků a studentů ze zahraničí. Níže uvádíme přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol a školských zařízení s důrazem také na mateřské školy.
Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.
Pravidla podle ochranného opatření
Na základě tohoto ochranného opatření jsou zaměstnanci povinni informovat zaměstnavatele o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země). Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete ZDE.
V případě vstupu zpět na území České republiky jsou osoby na základě stanovených pravidel povinny podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst.
Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na
a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 ochranného opatření,
b) občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b,
c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a,
d) osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (například v některých případech tzv. pendleři přes hranice).
Pokud se na dané osoby vztahuje výjimka z povinnosti absolvovat test, musí být schopné tuto skutečnost doložit – ochranné opatření stanovuje taky způsob, jakým se některé skutečnosti dokazují (např. certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění Covid-19 k dispozici na ocko.uzis.cz, aplikace Tečka apod.).
Z tohoto ochranného opatření pak také plyne povinnost pro zaměstnavatele zamezit vstupu zaměstnancům, kteří se vrátili zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi (viz k tomu dále).
Stejné povinnosti platí i pro vzdělávací instituce (mezi které se řadí většinově také školy a školská zařízení) respektive pro děti, žáky, studenty nebo účastníky (respektive pro jejich zákonné zástupce). Do doby předložení negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna
přítomnost ve vzdělávací instituci. Platí tedy povinnost informovat vzdělávací instituci (školu nebo školské zařízení) o cestách do zahraničí také pro děti, žáky studenty nebo účastníky vzdělávání a pro vzdělávací instituci platí povinnost neumožnit osobám účast na její činnosti ve vymezených případech do doby předložení negativního testu (viz k tomu dále).
Povinnost se na děti/žáky/studenty/účastníky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce tzv. v provozu; tedy, že vykonávají ve vztahu k dotčeným dětem/žákům/studentům/účastníkům nějakou činnost a tito se jí mají účastnit. Rovněž u zaměstnance je informační povinnost významná před, respektive při návratu do práce, kdy se podmínky podle ochranného opatření ověřují.
Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. V případě zemí:
• S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)
o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest; tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).
• S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.
• S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR
* Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2, KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.
testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.
Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu (čili setrvání v místě bydliště či jiném podobném místě) na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče
o děti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle
bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
c) akutních cest do zdravotnických zařízení,
d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu)
V případě osob, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, je také povinnost při opuštění bydliště/izolace (ve výše odůvodněných případech) nosit respirátor* po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky.
Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

MŠMT, 12.7.2021

AKTUALIZACE K 4. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 je mateřská škola v provozu bez omezení pro všechny děti. Děti nebudou testovány a nebudou nosit žádnou ochranu dýchacích cest v budově ani ani mimo ni.

 

AKTUALIZACE K 30. 4. 2021 - postup při testování dětí

Od 3. 5. 2021 budou děti testovány 1x týdně vždy v pondělí nebo první den v týdnu po nástupu dítěte do MŠ.

 

AKTUALIZACE K 10. 4. 2021 - postup při testování dětí

Rodičům přihlášených dětí budou zaslány odkazy na zápis dětí k času, ve kterém jej přivedou do MŠ v dny, kdy bude probíhat testování.

Chceme tím předejít shromažďování a časovým prodlevám. Pokud se nezapíšete nebo přijdete v jiný čas, než jste se zapsali, je možné, že budete čekat.

Testovat budeme děti vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nebude v tento den přítomno, bude se testovat první den přítomnosti ve škole a následně dle harmonogramu školy.

Dítě smí do budovy doprovodit pouze jedna osoba. U testování smí být pouze zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba, která předloží písemné pověření k přítomnosti a dopomoci dítěti při samo testování od zákonného zástupce. Na dokumentu musí být také souhlas pověřené osoby.

Všechny osoby vstupující do budovy školy musí mít dýchací cesty zakryty respirátory, děti musí mít na sobě chirurgickou roušku, kterou odloží, jakmile bude výsledek jejich testu negativní. Děti budou s rouškou do MŠ vstupovat pouze v den testovaní.

V tomto týdnu budeme děti testovat v ředitelně. Testování zabere maximálně 5 minut a pak trvá 15 minut, než budeme moci test vyhodnotit. Vzhledem k opatřením, mohou být v testovací místnosti maximálně 2 děti s doprovodem. Na vyhodnocení můžete čekat na chodbě nebo při větším počtu čekajících venku.

V případě pozitivního testu, musíte školu s dítětem bezodkladně opustit.

V tuto chvíli máme k dispozici testy Singclean. Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše dítě testováno tímto testem, můžete si přinést vlastní antigenní test, který je na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/). Test je nutné provést ve škole za přítomnosti zaměstnance školy.

Zde je odkaz s návodem na test https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Podrobný postup testování:

 1. Vstoupíte do testovací místnosti
 2. Zákonný zástupce (pověřená osoba) i dítě si vydezinfikují ruce (nebo pečlivě umyjí mýdlem a teplou vodou)
 3. Každá osoba bude mít po celou dobu řádně nasazen respirátor nebo u dítěte roušku, vyjma krátkého okamžiku při samotestu.
 4. V místnosti se bude větrat.
 5. Dohlížející osoba (zaměstnanec MŠ) bude mít jednorázové rukavice.
 6. Každá testovaná osoba bude mít své číslo pro označení testů (i do budoucna), číslo přidělí zaměstnanec MŠ.
 7. Rozbalíme a připravíme všechny komponenty.
 8. Zkumavku označíme číslem testovaného.
 9. Vložíme zkumavku do stojánku k číslu testovaného.
 10. Do zkumavky nakapeme 6 kapek z pufru.
 11. Dítě si shrne roušku na bradu.
 12. Dítě si zasune sterilní tampon do nosní dírky zhruba 2,5cm hluboko a 5x zakrouží, vloží stejný tampon do druhé nosní dírky a 5x zakrouží.
 13. Dítě si nasadí roušku zpět.
 14. Vložíme tampon do zkumavky, 10x s ním otočíme a zatlačíme tampon na stěnu zkumavky.
 15. Počkáme 1 minutu.
 16. Odstraníme tampon tak, že současně při vytahování zkumavkou stlačíme hlavičku tamponu, abychom získali co nejvíce kapaliny.
 17. Na zkumavku vložíme odkapávač a necháme 1 minutu stát.
 18. Rozbalíme testovací kartu, zapíšeme na ni číslo testovaného a kápneme tři kapky ze zkumavky do otvoru pro vzorek.
 19. Zapíšeme čas začátku testu.
 20. Vyčkáme 15 minut na výsledek testu.
 21. V případě negativního výsledku dostává dítě lístek s razítkem, odchází se převléknout do šatny a po vstupu do třídy odevzdá učitelce ve třídě lístek s razítkem.
 22. V případě pozitivního výsledku, opouští dítě se svým doprovodem bezodkladně budovu MŠ a postupuje podle pokynů registrujícího lékaře a KHS.
 23. V případě neplatného testu se test opakuje.

Kdo se netestuje:

 1. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 2. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 3. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně  14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Prosíme vás o trpělivost, možná bude vše mnohem jednodušší, než se teď zdá. Věříme, že vše zvládneme

 

AKTUALIZACE K 7. 4. 2021

Nabízím stručnou verzi v bodech, a níže naleznete podrobnější informace, týkající se provozu naší MŠ.

Stručně:

- Do MŠ mohou od 12. 4. 2021 nastoupit pouze děti narozené do 31. 8. 2015 a děti pracovníků uvedených podrobně v bodu 1 b)

- Zakazuje se vstup třetích osob do budovy MŠ, vyjma nezbytně nutných případů (např. přítomnost zákonného zástupce dítěte při testování dětí) o tom, zda budeme děti od rodičů přebírat a předávat u vchodu do budovy MŠ nebo ve třídě (tak jak to bylo doposud) vás budeme informovat na dveřích školy podle aktuální provozní situace a počtu dětí

- Všichni kdo vstupují do budovy MŠ musí mít respirátor. Děti, které do MŠ dochází, respirátor, roušku ani jinou ochranu úst mít nemusí.

- Všechny děti se budou vždy v pondělí a ve čtvrtek testovat (podrobněji o testování níže v bodech 4., 6. – 11.) Děti se budou testovat neinvazními antigenními testy

- Zde je odkaz na instruktážní video MŠMT o průběhu samotestování https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20. Dětem budeme testování demonstrovat na sobě, popřípadě jim s testováním pomůžeme my nebo zákonní zástupci.

- Děti, které se nebudou účastnit povinného vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budou omluveny a nemají nárok na poskytování distančního vzdělávání (přesto předpokládám, že dále budeme nabízet dětem náměty na činnost)

 

Z organizačních důvodů a také pro přihlášení dítěte ke stravě vás prosím o co nejrychlejší odpověď mailem, ideálně do čtvrtka 8. 4. 2021, zda vaše dítě 12. 4. 2021 a v nejbližších dnech nastoupí do MŠ. Všechny děti mají v tuto chvíli stravu automaticky odhlášenou a přihlásíme ji pouze těm, kteří nám potvrdí nástup dítěte do MŠ.

 

Podrobnější informace:

1. S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se OMEZUJE PROVOZ škol a školských zařízení tak, že se

1a) provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,

1b) v mateřských školách tak, že se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

2. provoz mateřských škol tak, že vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

3. Ochrana dýchacích cest:

Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

 1. ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

škola

Zákaz se nevztahuje na:

 1. a) děti do dvou let věku,
 2. b) děti v mateřské škole (které jsou dětmi přijatými v této MŠ)
 3. c) pedagogické pracovníky podle školského zákona v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)

4. prezenční výuce podmíněna účastí na testování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

5. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání, ale rodiče budou mít nadále k dispozici přes sdílené úložiště třídní vzdělávací plány.

6. K testování se může dostavit dítě, žák nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

7. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Testování dětí se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy

8. Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

9. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy.

10. Testování bude probíhat:

 1. V tuto chvíli máme k dispozici a testovat budeme testy Singclean podle tohot návodu:

- Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.

- Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.

Dohlížející osoba (zaměstnanec MŠ) kontroluje správnost provedení samoodběru.

Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem

a otočte jej asi 10x.

Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.

Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.

Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.

Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.

Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:

 Děti čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.

Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.

12. Dítě, s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

13. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

14. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

15. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Další informace naleznete na stránkách MZ, MŠMT, KHS a dalších.

 

AKTUALIZACE K 31. 3. 2021

 

Informace z MŠMT k návratu do škol k 31. 3. 2021 (vybrány zásadní informace k provozu MŠ)

Harmonogram otevírání škol ve 3 fázích

Předpokládáme platnost harmonogramu do konce letošního školního roku. Konkrétní termíny pro jednotlivé fáze otevírání stanoví MZd s minimálně týdenním předstihem, aby se školy mohly na otevření připravit. Očekáváme několikatýdenní odstup mezi jednotlivými fázemi.

Plán pro jednotlivé ročníky je konstruovaný s ohledem na pravidla pro konstrukci matice PES, 1. fáze odpovídá redukci kontaktů pod úroveň 33 % běžného stavu, 2. fáze odpovídá redukci na úroveň ca 47 % běžného stavu. 3. fáze se zaměřuje především na povolení extrakurikulárních aktivit.

 1. Fáze:
  1. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.
 2. Fáze:
  1. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % ze všech dětí.
 3. Fáze umožňuje, navíc extrakurikulární aktivity, nikoli zásadní nárůst objemu dětí, žáků a studentů v prezenční výuce.

Načasování fází návratu a jeho principy

O návratu podle jednotlivých fází bude rozhodováno regionálně na základě parametrů stanovených MZd a MESES v případě MŠ, ZŠ a „speciálních“ škol a tříd.

Návrat daných skupin žáků bude oznamován minimálně týden předem, aby se na něj školy mohly připravit.

Režimová opatření

1. fáze

2. fáze

3. fáze

Testování

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ

- antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně), nebo

- PCR 1x týdně (škola si zajistí sama)

- první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

- testování neprobíhá v případě individuálních konzultací

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:

- antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně), nebo

- PCR 1x týdně (škola si zajistí sama)

- první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

- testování neprobíhá v případě individuálních konzultací

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, Speciální školy, ZŠ, SŠ, VOŠ a VŠ:

- antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně), nebo

- PCR 1x týdně (škola si zajistí sama)

- první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu

- testování neprobíhá v případě individuálních konzultací

Vstup 3. osob

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.

 

AKTUALIZACE K 28. 3. 2021

Platná protiepidemická opatření včetně uzavření mateřských škol se prodlužují do 11. 4. 2021

 

AKTUALIZACE K 19. 3. 2021

Platná protiepidemická opatření včetně uzavření mateřských škol se prodlužují do 28. 3. 2021
 

AKTUALIZACE K 26. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

V době od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

AKTUALIZACE K 28. 1. 2021

Vážení rodiče,

v MŠ se vyskytl potvrzený pozitivní případ Covid-19. MŠ je dále v provozu, nemohou do ní docházet jen děti, které byly s nakaženou osobou ve styku a mají karanténu. Všechny rodiče těchto dětí jsem již kontaktovala.

Velmi Vás prosím, ať bedlivě sledujete zdravotní stav Vašich dětí a při podezření na nemoc jej nechali doma.

Dodržujte prosím všechna hygienická opatření.

Nechtějte po nás, abychom Vám řekli, kdo je nakažený, tyto informace nepodáváme.

Bc. Jana Bartošová

Ředitelka MŠ

AKTUALIZACE K 14. 10. 2020

Z důvodu aktuálních nařízení o množství shromážděných osob, se až do odvolání ruší všechny kroužky.

AKTUALIZACE K 9. 10. 2020

Z důvodu aktuálních nařízení se přerušují návštěvy solné jeskyně.

AKTUALIZACE K 9. 9. 2020

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné k 10. 9. 2020 až do odvolání, musí zákonní zástupci dětí, pověření zástupci, doprovod dětí i návštěvníci školy, vstupovat do budovy mateřské školy se zakrytím dýchacích cest - úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou). Děti mít roušku nemusí.

Celé znění mimořádného opatření včetně výjimek naleznete zde.

AKTUALIZACE K 1. 9. 2020

Mimořádným opatřením č. 23/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se k 31. 8.  2020 od 23:59h ruší omezení pro okres Frýdek-Místek a řídíme se celorebublikovým opatřením. Pro nás v MŠ to znamená, že od 1. 9. 2020 nemusí děti, zaměstnanci, rodiče ani návštěvníci školy v budově nosit roušku (zakrývat si ústa a nos)

Do budovy školy mohou vstoupit pouze osoby nevykazující infekční onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota atd.)

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Žádáme návštěvníky školy, aby si vzápětí po vsupu do budovy umyli ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě si dezinfikovali ruce. Pobyt zákonných zástupců a pověřených osob omezte na nezbytně nutnou dobu.

Ve zvýšené míře věnujeme pozornost dezinfekci prostor a vybavení MŠ. 2x denně dezinfikujeme kliky, vypínače, toalety, odpadkové koše atd. Prádlo pereme minimálne v 60°C s použitím dezinfekce. U umyvadel jsou k dispozici papírové ručníky a virucidní mýdla. U vstupu do budovy je k dispozici dezinfekce na ruce. Stejně jako dříve často a intenzivně větráme. Pro případ akkutní potřeby máme k dispozici roušky.

 

V případě podezření na nákazu dítěte v MŠ Covidem-19

 

AKTUALIZACE K 11. 5. 2020

od 25. 5. 2020 bude MŠ opět v provozu. Za těchto podmínek:

Upozorňujeme, že podmínky se mohou měnit podle aktuální situace.

FORMULÁŘ ČESTNÉHO ROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ KE STAŽENÍ NALEZNETE DOLE NA TÉTO STRÁNCE

 

AKTUALIZACE K 16. 3. 2020

Vážení rodiče,

rada obce Čeladná rozhodla o uzavření mateřských škol s účinností od 17. 3. 2020 až do odvolání.

Rodič, který je v pracovním poměru, má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Formulář vám na základě žádosti (stačí mailem) vydáme prostřednictvím e-mailu (s elektronickým podpisem) nebo osobně po předchozí dohodě.

V případě, že bude MŠ uzavřena na delší dobu než 5 pracovních dní, bude vám vrácena poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen. Snížení úplaty Vám vyčíslíme, a buď o tuto částku ponížíte příští platbu, nebo vám ji na konci školního roku vrátíme.

Bc. Jana Bartošová
ředitelka MŠ

 

 

Informace k 14. 3. 2020  - Mateřská škola je stále v provozu

Opatření, která se týkají naší MŠ:
1. Budeme důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte. Dítě, které vykazuje jakékoli známky infekčního onemocnění, se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností rozhodne dětský lékař.
2. Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu v rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko), se nesmí účastnit předškolního vzdělávání; v případě pochybnosti lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.
3. Apelujeme na rodiče, aby se předškolního vzdělávání v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, účastnily pouze děti, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o děti.
4. Upozorňuji vás, že jsem od dnešního dne do pátku 20. 3. nařídila práci z domu jedné naší kolegyni, která byla hospitalizována 6. 3. v nemocnici ve FM na gynekologicko-porodnickém oddělení. Možná jste i vy zaznamenali, že zdravotní sestra z tohoto oddělení onemocněla koronavirem. Ačkoliv kolegyně po 9 dnech nevykazuje známky nemoci, nechceme nic podcenit a nečekáme na stanovisko hygieny, zda jí nařídí karanténu a kolegyně zůstává doma.
5. Nadále budeme ve zvýšené mí&
Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

MÁTE DOTAZ? Napište nám.