+420 777 364 188
ms@celadenskaberuska.cz

Informatorium

Informatorium 2010 – 2013

Během 3 let se pedagogové zúčastnili mnoha seminářů, na kterých neprve rozvíjeli svou osobnost a pak se učili předávat nově nabyté zkušenosti dětem, ale i kolegyním z jiných mateřských škol. Zvyšovali  a prohlubovali tím svou profesionalitu. 

 

Během 3 let se pedagogové zúčastnili mnoha seminářů, na kterých neprve rozvíjeli svou osobnost a pak se učili předávat nově nabyté zkušenosti dětem, ale i kolegyním z jiných mateřských škol. Zvyšovali a prohlubovali tím svou profesionalitu.

Projekt vede ke změně vzdělávacích strategií a přístupů k osobnosti dítěte předškolního věku v souladu se záměry kurikulární reformy a RVP PV. Je určen pedagogickým pracovníkům MŠ krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského. Prohlubuje jejich profesionalitu, poskytuje podporu implementace ŠVP.

Pedagogové se zúčastní komplexního systémového vzdělávání pro MŠ, které povede k podpoře implementace ŠV, a které vychází rovněž z jejich vlastních potřeb.

Zaměření projektu na rozvoj diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů podporuje individualizaci práce s dětmi v MŠ, vede pedagoga k tomu, aby jeho vzdělávací činnost vycházela z  pedagogické analýzy, z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Tyto bude nejen sledovat, ale i plánovat, realizovat přípravou podnětného prostředí, volbou vhodných metod a forem práce, a vyhodnocovat.

Pedagogové budou připraveni realizovat dle svých ŠVP takový vzdělávací obsah, který bude u dětí rozvíjet žádoucí návyky, dovednosti, schopnosti, cíleně podpoří osvojování základních klíčových kompetencí jako předpokladu pro celoživotní vzdělávání i úspěšný start dětí ve škole. Budou schopni inovovat svůj vlastní ŠVP.

V projektu budou odpilotovány a následně šířeny vzdělávací programy na posílení diagnostických a pedagogických dovedností pedagogů MŠ, které se odrazí ve zvýšené kvalitě jejich výchovně vzdělávací činnosti.

Pedagogové se naučí rozpoznávat věkové i individuální zvláštnosti dětí a zpracovávat je ve formě individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí intelektově nadaných.

Projekt zajišťuje dostatečný prostor pro učení se navzájem, výměnu zkušeností mezi pedagogy v rámci náslechů, letních škol, exkurzí.

Aktivním tvořivým pedagogům bude dán prostor pro předávání svých zkušeností, nejlepší pak vytvoří základ pro síť tvořivých pedagogů ve všech 4 krajích.

Pedagogům bude poskytována zpětná vazba o míře zvládání cílů vzdělávacího programu, supervize a metodická pomoc, která napomůže zavádění získaných znalostí do praxe.

Zápis
Prostředí
Ekoškola

Co potřebují děti do školky

Jak se mám svému dítěti před vstupem do školky věnovat?

VÍCE INFORMACÍ

NOVINKY - CO JE U NÁS NOVÉHO?

MÁTE DOTAZ? Napište nám.